Aktuálne výzvy

STILLA, a.s. Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o dielo.

(Momentálne žiadne výzvy nie sú uverejnené.)