Všeobecné obchodné podmienky STILLA a.s.

01. Úvodné ustanovenia

01.1.         Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy v zmysle ust. §273,

ods.1 Obchodného zákonníka a upravujú právny vzťah vznikajúci medzi spoločnosťou STILLA, a.s. so sídlom Palugyayho 1/787, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 36410021, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10375/L

(ďalej len „STILLA, a.s.) a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP

(ďalej len „kupujúci“).

01.2.         Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti STILLA, a.s. a kupujúceho vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol

na základe objednávky kupujúceho prijatej predávajúcim a ktorých predmetom je dodanie výrobkov alebo služieb

(ďalej len „tovar“).

01.3.         Právne vzťahy medzi STILLA, a.s. a kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou uzatvorenou so STILLA, a.s. , inými zmluvami uzavretými so STILLA, a.s. a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.

01.4.         STILLA, a.s. a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny).

01.5.         Podľa ustanovení týchto podmienok sa spravujú aj právne  vzťahy uzavreté medzi STILLA, a.s. a kupujúcim, pokiaľ je takýto právny vzťah založený objednávkou zákazníka potvrdenou STILLA, a.s. Potvrdenie objednávky je oprávnená uskutočniť osoba, ktorej bola objednávka zaslaná, alebo ktorá sprostredkovala spracovanie objednávky u kupujúceho s jeho výslovným súhlasom.

01.6.         Pokiaľ bude právny vzťah medzi STILLA, a.s. a kupujúcim založený kúpnou zmluvou, zmluvou o dielo alebo objednávkou kupujúceho, STILLA, a.s. bude dodávať a kupujúci odoberať tovar na základe platného cenníka, ponuky alebo vzájomne odsúhlaseného rozpočtu.

 

02.  základné pojmy

02.1.         Tovar – všetky profily a produkty vyrábané STILLA, a.s. vyrábané alebo označované registrovanou ochrannou známkou predávajúceho „eurofinal“ určené pre podlahy, steny a stropy v rámci interiéru a exteriéru stavby

02.2.         Predávajúci – spoločnosť STILLA, a.s. so sídlom Palugyayho 1/787, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 36410021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č.10375/L

02.3.         Kupujúci – právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila so spoločnosťou STILLA, a.s. objednávku, kúpnu zmluvu, či už ústne alebo písomne o kúpe, montáži alebo službe v rámci výrobkov pre stavbu

02.4.         Účastníci – predávajúci a kupujúci

02.5.         Písomná forma dokumentov – formou listu, faxu, elektronickou poštou t.j. e-mailom

02.6.         Miesto doručenia zásielok, kontaktné miesto – všetky listiny sa doručujú do miesta ktoré si účastníci určili ako kontaktné miesto v zmluve o kúpe alebo v zmluve o dielo, inak do sídla právnickej osoby alebo na adresu trvalého bydliska fyzickej osoby.

02.7.         Kúpna zmluva – písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahujú základné náležitosti : predmet kúpy a jeho špecifikácia, dátum dodania, kúpnu cenu, napr. ponuka a objednávka potvrdená účastníkmi.

02.8.         Zmluva o dielo – písomná listina pod týmto názvom potvrdená účastníkmi.

02.9.         Objednanie tovaru -  Kupujúci si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s predávajúcim objednáva tovar písomne. V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť predávajúcemu telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného odkladu písomnou formou. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah

je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka predávajúcim.

Objednávka musí obsahovať :

 • obchodné meno kupujúceho
 • sídlo kupujúceho
 • presnú špecifikáciu druhu i množstva objednaného tovaru
 • požadovaný termín dodania
 • spôsob odberu a miesto dodania tovaru
 • meno a telefonický kontakt na osobu ktorá je za kupujúceho oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku

 

03.  Uzavretie kúpnej zmluvy

03.1.         Objednávka kupujúceho sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

03.2.         Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky kupujúceho vystavenej predávajúcim

03.3.         Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená písomná kúpna zmluva, sú pre jej účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto kúpnej zmluve, a to aj v prípade ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v písomnej akceptácii vystavenej predávajúcim.

03.4.         Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania a dohody ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.

03.5.         Príjem a odosielanie telefonických, faxových a e-mailových objednávok sa vykonáva vždy na ťarchu a riziko kupujúceho.

03.6.         V prípade že predávajúci objednávku kupujúceho nemôže potvrdiť v celom jej rozsahu, zaväzuje sa potvrdiť objednávku kupujúcemu nasledovne :

 • v deň prijatia objednávky sumár za položky a množstvo s dátumom dodania do 24 hodín pri prijatí objednávky kupujúceho predávajúcim do 13:00 hod, prípadne 48 hodín
 • v lehote do 24 hodín sumár za položky a množstvo s dátumom dodania individuálne za každú tovarovú položku

Lehoty podľa tohto bodu sa počítajú v deň prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim od 17:00 hod. (denný expedičný čas predávajúceho).

03.7.         Delené dodávky sú prípustné. Ak je dohodnuté, že tovar bude dodávaný po častiach, tak meškanie na strane predávajúceho pokiaľ sa týka časti tovaru v zmysle týchto podmienok, neoprávňuje kupujúceho k tomu aby odstúpil od zmluvy alebo potvrdenej objednávky.

03.8.         Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy a iné údaje o tovare sa chápu ako informatívne, pokiaľ nie sú výslovne vyhlásené za záväzné.

03.9.         Predávajúci si ponecháva vlastnícke a autorské práva ku katalógom, výkresom a iným podkladom súvisiacim s predajom tovaru, a to bez výhrad. Kupujúci nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály

alebo dokumentáciu súvisiacu s tovarom bez súhlasu predávajúceho.

 

04.  ceny

04.1.         Kúpne ceny tovaru a ostatných služieb dodávaných a poskytovaných predávajúcim sa riadia cenníkom určeným predávajúcim platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky a nasledujúcich ustanovení VOP.

04.2.         Ceny sú vždy uvádzané ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je v dotknutej listine ustanovené inak. V prípade dodania tovaru

na území Slovenskej republiky, účtuje predávajúci kupujúcemu navyše v deň expedície platnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

04.3.         Predávajúci si vyhradzuje právo na primeranú zmenu predajných a dojednaných cien v prípade ak od predloženia objednávky do okamihu dodania tovaru dôjde k zmene nákladov zahrnutých do ceny, alebo niektorých fiškálnych poplatkov (zmena colných taríf, zvýšenie dopravných nákladov, kurzový rozdiel EUR-USD, dane a iné podobné platby).

04.4.         Ustanovenie o zmene cien platí primerane aj v prípade zmeny cien zo strany dodávateľov predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť ak predávajúci z uvedených dôvodov zvýši kúpnu cenu o viac ako 10% bez DPH. Predávajúci

je povinný primerane vopred písomne informovať o všetkých skutočnostiach podľa predchádzajúcej vety kupujúceho.

04.5.         Ceny pre veľkoodberateľov a poskytované rabaty sú predmetom osobitnej dohody a môžu byť v odôvodnených prípadoch

zo strany predávajúceho zmenené od dňa informovania kupujúceho, v lehote minimálne 21 kalendárnych dní.

 

05.  dodávka, dodacie podmienky, omeškanie, nemožnosť dodania

05.1.         Predávajúci podľa písomne akceptovanej objednávky dodá kupujúcemu tovar za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.

05.2.         Predávajúci sa podľa objektívnych možností vždy snaží dodržať dohodnuté dodacie lehoty. Dodacia lehota sa počíta odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Dodacia lehota predstavuje :

 • pri tovare ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho, 24 hodín pre územie Slovenskej republiky a 48 hodín

pre zahraničie (zahraničné krajiny špecifikované individuálne)

 • tovar expedovaný zo skladu predávajúceho v posledný pracovný deň pred dňom pracovného voľna, platí lehota 24 hodín v nasledujúci pracovný deň po dni pracovného voľna
 • pri tovare ktorý je v deň prijatia objednávky nutné zabezpečiť vo výrobe predávajúceho v lehote 14-21 dní

05.3.         Kupujúci môže po podpise kúpnej zmluvy zmeniť miesto dodania, alebo čas dodania a to písomne. Pre predávajúceho

je zmena miesta alebo času záväzná, len v prípade, ak ich písomne potvrdí. Ak predávajúci zmeny miesta a času dodania tovaru písomne potvrdí, považuje sa to za zmenu kúpnej zmluvy. Pokiaľ predávajúci nepotvrdí zmeny času alebo miesta dodania tovaru, platia údaje uvedené v kúpnej zmluve. Pokiaľ zmenou miesta alebo času dodania tovaru predávajúcemu vzniknú vyššie náklady,

je kupujúci povinný ich uhradiť.

05.4.         Kupujúci je oprávnený v prípade,  že sa predávajúci omešká s dodávkou tovaru oproti potvrdenému termínu o viac ako 14 dní písomne odstúpiť od zmluvy.

05.5.         Dodávka tovaru musí vo všeobecnosti množstvom a kvalitou zodpovedať podmienkam dohodnutým v zmluve. V prípade,

že predávajúci nie je schopný dodať, presne dohodnuté prevedenie zmluvného tovaru, je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať taký zmluvný tovar, ktorý pôvodne objednaný účelne nahradzuje v zmysle podmienok objednávky. Predávajúci je povinný túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť. Ak kupujúci najneskôr do 24 hodín po tomto oznámení nemá výhrady k navrhovanej zmene, platí že súhlas s dodávkou tovaru je udelený.

05.6.         Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci dohodli, že predávajúci zabezpečí dopravu, je tovar dodaným momentom odovzdania tovaru na prepravu zmluvnej špedičnej spoločnosti predávajúceho. Predávajúci je povinný bezodkladne doručiť kupujúcemu všetky listiny potrebné na nakladanie s tovarom. Ak sa účastníci nedohodnú inak, bude dodaný tovar zabalený nasledovne :

 • individuálne alebo zväzok profilov balený vo fólií
 • zväzok profilov v kartóne
 • profily balené v kartóne (ďalej len „balík“) označené etiketou baliaci list

05.7.         Každý balík v rámci dodávky kupujúcemu je označený baliacim listom s nasledovným obsahom :

 • číslo baliaceho listu
 • číslo dodacieho listu
 • označenie predávajúceho
 • označenie poverenej osoby za predávajúceho zodpovednej za prípravu balíka
 • dátum balenia/expedície zo skladu predávajúceho
 • fakturačná adresa kupujúceho
 • dodacia adresa kupujúceho
 • špecifikácia položiek v balíku vrátane množstiev
 • poradové číslo balíka z celkového počtu balíkov za dodávku tovaru (napríklad 2/5)
 • v prípade dohody predávajúceho a kupujúceho, kontaktná osoba za kupujúceho a mobilné telefónne číslo

pre kontaktovanie poverenej osoby v rámci vykládky tovaru povereným pracovníkom špedičnej spoločnosti

05.8.         Pokiaľ sa tovar dodáva aj s montážou, tak dodanie nastane až v momente ukončenia montáže a prevzatia diela ako celku.

05.9.         Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť či nemá chyby, či bol oddaný so všetkým príslušenstvom a príslušnými dokladmi.

05.10.      Všetky zistené chyby je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr do 48 hodín , kedy získal možnosť s tovarom nakladať.

05.11.      Pri prevzatí tovaru kupujúcim od poverenej osoby špedičnej spoločnosti, je povinný akékoľvek poškodenia balenia (pretlačený alebo zlomený balík, natrhnutý alebo prepichnutý balík a inak poškodený balík) zapísať do preberacieho protokolu

od špedičnej spoločnosti. Dodatočné nahlásenie poškodenia balíka nebude zo strany predávajúceho uznané.

05.12.      Pokiaľ je predávajúci povinný dodať tovar na určené miesto v kúpnej zmluve, je povinný ho tam dopraviť. Náklady na dopravu tovaru na adresu kupujúceho sú riešené nasledovne. Dodávka tovaru na území Slovenskej republiky v lehote do 24 hodín

pri prijatí objednávky kupujúceho predávajúcim do 13:00 hod a pri hodnote objednávky do 99,99 EUR bez DPH ( pre tovar expedovaný zo skladu predávajúceho v posledný pracovný deň pred dňom pracovného voľna, platí lehota 24 hodín v nasledujúci pracovný deň po dni pracovného voľna) :

 • poplatok 5,00 EUR bez DPH znáša kupujúci

Pri dodávke tovaru na území Slovenskej republiky v lehote do 24 hodín pri hodnote objednávky nad 100,00 bez DPH, sú dopravné náklady zarátané v cene tovaru. 

05.13.      Pokiaľ kupujúci v rozpore s povinnosťami stanovenými kúpnou zmluvou alebo týmito VOP neprevezme tovar, a to ani po písomnej výzve predávajúceho a uplynutí dodatočnej lehoty na prevzatie, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva zo vzniknutej škody tým nie sú dotknuté.

05.14.      V prípade, že dodanie tovaru nie je možné z dôvodov za ktoré zodpovedá predávajúci, alebo pokiaľ bude na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, má kupujúci právo po uplynutí písomne poskytnutej primerane dostatočnej lehoty na plnenie od kúpnej zmluvy odstúpiť. Táto lehota nesme byť však kratšia ako doba ako trvania prekážky, ktorá toto oneskorenie spôsobila. Právo kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť sa vzťahuje výhradne na dodanie tovaru, ktorý ešte nebol kupujúcemu dodaný.

05.15.      V prípade živelnej pohromy, štrajkov, výluk v doprave a prevádzkových porúch, alebo v prípadoch omeškania dodávok

zo strany dodávateľov predávajúceho, ako aj v prípade politických a vojnových konfliktov a iných podobných udalostí,

ktoré sú mimo vplyvu predávajúceho sa lehota na dodanie tovaru primerane predlžuje o čas trvania týchto prekážok. 

05.16.      Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy ak kúpna zmluva s kupujúcim nestanoví inak.

 

06.  prevzatie tovaru, prechod nebežpečenstva škody na tovare

06.1.         Prevzatie tovaru potvrdzuje oprávnený zástupca kupujúceho uvedený v kúpnej zmluve, resp. v prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu je tovar dodaný jeho odovzdaním ktorejkoľvek osobe prítomnej na mieste určenia.

06.2.         Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí od špedičnej spoločnosti potvrdiť úplnosť a neporušenosť balíkov podľa označenia jednotlivých baliacich listov.

06.3.         Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim v sklade predávajúceho, je povinný potvrdiť svojim podpisom dodací list s uvedením mena poverenej osoby, čísla OP, EV číslom motorového vozidla

06.4.         Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente, keď mu ho predávajúci odovzdá, alebo v momente odovzdania alebo doručenia prepravných dokladov viažucich sa k dodanému tovaru, ale len v prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu a ďalšie pohľadávky ktoré mal voči predávajúcemu (poplatky, náhrady škody, zmluvné pokuty a pod). V prípade, že predávajúci ma v čase dodania tovaru alebo v čase odovzdania prepravných dokladov voči kupujúcemu pohľadávky vyplývajúce z kúpnej zmluvy, nadobudne kupujúci vlastnícke právo až ich úplným uspokojením voči predávajúcemu.

06.5.         Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare vždy v momente, keď predávajúci tovar vyskladní zo svojho skladu za účelom jeho dodania na miesto určené v potvrdenej objednávke, resp. kúpnej zmluve alebo odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na miesto určené v potvrdenej objednávke, alebo odovzdania kupujúcemu v sklade predávajúceho.

06.6.         Kupujúci je oboznámený so základnými vlastnosťami výrobkov predávajúceho s určením pre zabudovanie v stavbe a všetky prípadné škody ktoré vzniknú nesprávnym použitím alebo chybným technologickým postupom, znáša v plnej výške kupujúci.  

 

07.  platobné podmienky

07.1.         Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu

za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.

07.2.         Kupujúci je povinný zaplatiť cenu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom jedným z týchto spôsobov dohodnutým v zmluve :

 • na základe predfaktúry (zálohovej faktúry) vopred pred dodaním tovaru
 • dobierka uhradená poverenému pracovníkovi prepravnej spoločnosti
 • po dodaní tovaru na základe faktúry so splatnosťou dohodnutou v kúpnej zmluve

07.3.         Kúpna cena tovaru sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci môže všetky platby vrátane kúpnej ceny tovaru voči predávajúcemu platiť v hotovosti a to vkladom na účet predávajúceho vedený v Slovenskej sporiteľni :

číslo účtu 5054758354 / 0900, IBAN SK44 0900 0000 0050 5475 8354

07.4.         Pokiaľ kupujúci nezaplatí akúkoľvek platbu vrátane kúpnej ceny tovaru alebo jej časť v termíne stanovenou faktúrou,

má predávajúci právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

07.5.         Nárok predávajúceho na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý.

07.6.         Ak je kupujúci povinný v súlade s kúpnou zmluvou pred dodaním tovaru zaplatiť predávajúcemu zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže predávajúci po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na platenie, odmietnuť dodať tovar do doby kým kupujúci zálohu nezaplatí, alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je povinný okrem úrokov z omeškania nahradiť predávajúcemu náklady ktoré mu vznikli v dôsledku skutočnosti, že omeškaním úhrady zálohy dodal tovar neskôr ako bolo dohodnuté v potvrdenej objednávke.

07.7.         Predávajúci je v každom prípade oprávnený odmietnuť dodávku tovaru a to až do okamihu úplného splnenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu. Popri nároku na úroky z omeškania má predávajúci voči kupujúcemu právo na náhradu škody v dôsledku omeškania kupujúceho, alebo na náhradu akýchkoľvek nákladov ktoré predávajúcemu vznikli, ako sú nároky

na náhradu nákladov vzniknutých skladovaním a poistením neodobratého tovaru a pod.

07.8.         Kupujúci môže vrátiť faktúru k oprave v lehote do 14 dní od dátumu prijatia, resp. doplneniu pokiaľ obsahuje nesprávne údaje, alebo chýbajú náležitosti podľa právnych predpisov.

07.9.         Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ kupujúci písomne neoznámi predávajúcemu v lehote splatnosti faktúry výhrady k obsahu a fakturovanej sume, bude sa to považovať za uznanie fakturovanej sumy bez výhrad.

07.10.      Zmluvné strany sa dohodli, že celková suma pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu dosiahne maximálne výšku kreditného limitu bez ohľadu na ich splatnosť. Výška kreditného limitu je individuálne dohodnutá v kúpnej zmluve.

07.11.      Predávajúci poskytne kupujúcemu finančné bonusy za nasledovných podmienok :

 • 2% zľavu pri platbe v hotovosti alebo na základe pripísania platby na účet predávajúceho v lehote do 7 kalendárnych dní
 • prehodnotenie nákupných cien kupujúceho v prípade plnenia minimálneho plánovaného limitu nákupu za kalendárny štvrťrok (požadované plnenie v štyroch po sebe nasledujúcich obdobiach)
 • individuálne poskytnutie finančných bonusov za jednotlivé sortimentné skupiny za obdobie kalendárny štvrťrok s podmienkou plnenia parametrov v rámci očakávanej lehoty splatnosti za hodnotené obdobie a plnenie minimálneho plánovaného limitu nákupu za štvrťrok (podmienky individuálne odsúhlasené v kúpnej zmluve)

07.12.      Predávajúci je oprávnený započítať si akúkoľvek svoju pohľadávku voči kupujúcemu vyplývajúcu z kúpnej zmluvy, alebo týchto VOP s akoukoľvek pohľadávkou kupujúceho voči predávajúcemu, keď kupujúci nie je oprávnený na vykonanie jednostranného zápočtu akejkoľvek svojej pohľadávky voči predávajúcemu vyplývajúcej z kúpnej zmluvy, alebo týchto VOP s akoukoľvek pohľadávkou voči predávajúcemu, a to inak ako vzájomnou písomnou dohodu.  

07.13.      Ak prepravu tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ vykoná kupujúci alebo zabezpečí kupujúci inou osobou, je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu potvrdenie o prevzatí tovaru v inom členskom štáte EÚ najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru od predávajúceho (nákladný list CMR alebo dodací list vystavený predávajúcim, na ktorom kupujúci potvrdí príjem tovaru na mieste mimo územia SR). V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený vyfakturovať kupujúcemu príslušnú sadzbu DPH podľa platných právnych predpisov.

 

08.  užívanie tovaru

08.1.         Kupujúci je povinný používať tovar v súlade s jeho účelom využitia, podnikovými normami predávajúceho, odborových noriem pre výrobu kovových a plastových profilov určených pre stavebné účely a ich povrchových úprav a taktiež príslušnými záväznými predpismi a nariadeniami.

08.2.         V prípade že kupujúci nedodrží povinnosti stanovené normami a odporúčaniami predávajúceho, v momente porušenia mu zanikajú práva vyplývajúce zo záruky. 

 

09.  výhrady vlastníctva

09.1.         Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na upravenie niektorých práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim,

keď kupujúci tovar užíva, ale ešte k nemu nenadobudol vlastnícke právo.

09.2.         V prípade že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu (výhrada vlastníctva).

09.3.         Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v súlade s článkom 6.5. týchto VOP. Kupujúci je v danom prípade len držiteľom tovaru.

09.4.         Kupujúci je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne a povinný dodržiavať všetky návody na použite vrátane bezpečnostných predpisov. Je povinný ho používať len na účel na ktorý je určený v súlade s článkom 8 VOP.

09.5.         Ak dôjde k zásahu tretej osoby, predovšetkým pri zadržaní tovaru treťou osobou, je kupujúci povinný z dôvodu zabránenia vzniku škody, ktorá môže vzniknúť odstraňovaním zásahu tretej osoby, predávajúcemu bezodkladne oznámiť túto skutočnosť s presným opisom zadržiavaného tovaru. Náklady opatrení na odstránenie zásahu tretej osoby, predovšetkým prípadné náklady na súdne alebo iné konanie znáša v plnom rozsahu kupujúci.

09.6.         Kupujúci je povinný okamžite oznámiť predávajúcemu všetky škody na dodanom tovare, všetky exekučné konania v ktorých exekútor do súpisu hnuteľných vecí zaradí aj tovar ktorý podlieha výhrade vlastníckeho práva, alebo na základe ktorých bude uspokojovaný predajom hnuteľnej veci – tovarom podliehajúcim výhrade vlastníckeho práva a doručiť predávajúcemu kópie exekučných príkazov a príslušné protokoly, či iné listiny ktoré boli v priebehu exekučného konania vyhotovené a doručené kupujúcemu. Okrem toho je kupujúci povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie exekúcie.

09.7.         V prípade exekúcie na majetok kupujúceho, stávajú sa všetky jeho záväzky voči predávajúcemu okamžite splatné. Okamihom okamžitej splatnosti stráca kupujúci užívacie právo k tovaru a predávajúci si vyhradzuje právo požadovať jeho okamžité vydanie a zabezpečiť si jeho bezprostredné vlastníctvo a držbu.

09.8.         V prípade úplného zničenia alebo odcudzenia tovaru, má predávajúci právo započítať si s poistným plnením čiastku, zodpovedajúcu všetkým budúcim doposiaľ neuhradeným pohľadávkam predávajúceho z kúpnej zmluvy. Prípadný zostatok poistného plnenia vyplatí predávajúci kupujúcemu.

09.9.         Všetky náklady spojené so získaním tovaru podľa bodu 9.5 až 9.8. a uspokojením pohľadávok predávajúceho znáša kupujúci v plnom rozsahu.

 

010.      chyby tovaru, záruka za akosť

010.1.      Zodpovednosť za chyby tovaru, záruka za akosť tovaru a práva a povinnosti z nich vyplývajúce s riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

010.2.      Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.

Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba na dodaný tovar je 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za chyby na tovare, ktoré vzniknú počas trvania záruky. Nezodpovedá však za chyby, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúcim :

 • používanie tovaru v rozpore s jeho použitím a určením
 • mechanické poškodenie
 • nesprávne skladovanie
 • nesprávna inštalácia a nesprávne ošetrovanie povrchov
 • nedodržanie technologického postupu inštalácie a montáže

010.3.      Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov a zásahov tretích osôb za ktoré predávajúci nezodpovedá.

010.4.      Predávajúci nezodpovedá ani za chyby tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.

010.5.      Zjavnými chybami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nesprávne dodané alebo nedodané položky podľa dodacieho listu, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru s vlastnosťami a príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve a všetky ostatné chyby, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s týmto VOP.

010.6.      Skryté chyby tovaru, ako aj chyby tovaru za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky je kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu (poverenej osobe), najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia.

010.7.      Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť aby obhliadku tovaru mohol vykonať.

010.8.      Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci zároveň v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP určí lehotu a spôsob odstránenia chyby. V prípade iných chýb ich môže odstrániť buď opravou, úpravou alebo výmenou za nový tovar, pričom výber spôsobu nápravy je na predávajúcom. 

010.9.      Ak sa na tovare vyskytne chyba, kupujúci má nasledovné práva :

 • právo aby bola chyba bezplatne a riadne odstránená
 • právo na výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti
 • pokiaľ chyba nebráni tomu aby sa vec mohla riadne užívať, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru

010.10.   Prirodzené opotrebenie spôsobené povahou užívania tovaru nespôsobuje vznik zodpovednosti za chyby. Kupujúci môže voči predávajúcemu uplatňovať iba plnenia v rozsahu zodpovednosti za chyby predávajúceho.

010.11.   Pokiaľ predávajúci napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutiu primeranej lehoty na vybavenie reklamácie, nesplní povinnosť rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP alebo neodstráni chybu na tovare v lehote podľa týchto VOP a platných nariadení, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

011.      zodpovednosť za škodu

011.1.      Predávajúci a kupujúci sú zodpovední za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností.

011.2.      Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu vzniknutú škodu len do výšky poistného plnenia zo zodpovednosti za tovar.

011.3.      Nenahrádza sa škoda ktorú mohla povinná strana v čase vzniku škody ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídať, alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala, alebo mohla poznať pri obvyklej starostlivosti.

 

012.      zmluvné pokuty

012.1.      Pokiaľ predávajúci nedodá tovar v čase a na miesto dohodnuté v kúpnej zmluve, je kupujúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu do výšky 0,05% z kúpnej ceny tovaru bez DPH za každý deň omeškania, maximálne však 10% z fakturovanej hodnoty tovaru bez DPH, alebo jej časti, s ktorým je predávajúci v omeškaní. Pokiaľ je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru a to aj napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutí primeranej lehoty na dodanie, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

012.2.      Ak sa plnenie predávajúceho stane nemožným a táto nemožnosť plnenia bude preukázateľne spôsobená zavinením predávajúceho, kupujúci má právo požadovať náhradu škody. V každom prípade sa nárok na náhradu škodu kupujúceho obmedzuje na sumu predstavujúcu 10% hodnoty tovaru bez DPH alebo jeho časti, ktorá pre nemožnosť plnenia nemohla byť kupujúcemu dodaná.

012.3.      Pokiaľ kupujúci nezaplatí akúkoľvek platbu vrátane kúpnej ceny tovaru, alebo jej časť v termíne stanovenom faktúrou

alebo predfaktúrou, má predávajúci právo požadovať úroky z omeškania do výšky 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

013.     ukončenie kúpnej zmluvy

013.1.      Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich

013.2.      Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak :

 • kupujúci je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny tovaru a to aj napriek písomnej výzve predávajúceho na jej uhradenie v primeranej lehote
 • nebola ani v primerane dodatočnej lehote uhradená záloha kúpnej ceny za tovar v súlade s týmito VOP
 • v ostatných prípadoch keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy

013.3.      Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, ušlý zisk a pod.

013.4.      Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný na vlastné náklady dopraviť  tovar predávajúcemu. V prípade že tak neurobí, je predávajúci na náklady kupujúceho oprávnený odobrať a dopraviť aj sám. Kupujúci je povinný tovar odovzdať predávajúcemu v pôvodnom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak kupujúci poruší túto svoju povinnosť, predávajúci je oprávnený tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady kupujúceho, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom mohla kupujúcemu vzniknúť.

013.5.      Odstúpenie ktorejkoľvek zmluvnej strany podľa tejto zmluvy musí byť vykonané písomnou formou a súčasne doručené druhej zmluvnej strane s uvedením konkrétneho dôvodu odstúpenia, inak je neplatné. 

 

014.      vyššia moc

014.1.      Predávajúci garantuje v kúpnej zmluve a týchto VOP dohodnuté podmienky s výnimkou nepredvídaných okolností vyššej moci nezávislých od vôle predávajúceho, ktoré znemožnia ich dodržanie alebo učinia ich neprimerane komplikovaným. K takýmto okolnostiam patria najmä nepredvídaná zmena počasia, požiar, havária, prerušenie dodávky energií, porucha na výrobnom zariadení, dopravná kolízia, ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, strata podstatného ťažko nahraditeľného dodávateľa.

 

015.      ochranna osobných údajov

015.1.      Kupujúci výslovne podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve, ako i ďalších osobných údajov ktoré mu kupujúci poskytne pred uzavretím zmluvy, alebo počas trvania právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou.

015.2.      Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom alebo na základe zákona (ďalej len „evidencia“),pre účely výkonu práv a povinností podľa tejto zmluvy

a pre ochranu práv a oprávnených záujmov predávajúceho.

015.3.      Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže jeho údaje poskytnúť v súlade s účelom kúpnej zmluvy tretej osobe, ktoré pre neho bude vykonávať činnosti alebo spolupracovať  pri výkone činností pri plnení dodávok tovaru.

015.4.      Súhlas podľa tejto zmluvy je platný počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je predávajúci povinný v evidencii viesť osobné údaje o kupujúcom, alebo po dobu počas ktorej to je pre výkon práv, alebo povinností predávajúceho, alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených záujmov potrebné.

015.5.      Kupujúci berie na vedomie, že z povahy veci vyplýva, že súhlas na spracovanie osobných údajov podľa tejto zmluvy je zásadne neodvolateľný, nakoľko v opačnom prípade predávajúci nebude môcť plniť voči kupujúcemu práva a povinnosti predávajúceho. Počas doby platnosti súhlasu je kupujúci oprávnený súhlas odvolať výlučne v prípade ak predávajúci alebo tretia osoba, ktorej predávajúci osobné údaje poskytol, porušujú svoje povinnosti podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a toto porušenie nenapravia ani v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy.

015.6.      Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu predávajúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov,

ktoré predávajúcemu poskytol.

015.7.      Aby nedošlo k akýmkoľvek pochybnostiam, predávajúci je oprávnený používať získané osobné údaje na účely priameho, alebo nepriameho marketingu. Na tieto účely je oprávnený poskytnúť osobné údaje tretej osobe, ktorú poveril marketingovou činnosťou vo svoj prospech. Kupujúci má právo písomne namietať voči poskytnutiu osobných údajov a voči ich používaniu v poštovom styku.

 

016.      záverečné ustanovenia

016.1.      Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi STILLA, a.s. ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) na druhej strane, pričom v prípade rozporu má prednosť kúpna zmluva.

016.2.      Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti (vrátane faktúr) doručované medzi zmluvnými stranami v súvislosti

so zmluvou alebo VOP, sa budú doručovať na aktuálne adresy ich sídiel (resp. miest podnikania) uverejnené v Obchodnom

alebo Živnostenskom registri na internete, alebo na adresy uvedené v zmluve, pokiaľ si neoznámia zmenu adries.

016.3.      Tieto VOP a zmluva sa riadia slovenským právnym poriadkom. V prípade že zmluva obsahuje medzinárodný prvok, je miestne príslušným súd určený podľa sídla predávajúceho. V prípade viacerých jazykových verzií týchto VOP, alebo kúpnej zmluvy,

má vždy prednosť znenie týchto VOP a zmluvy v slovenskom jazyku.

016.4.      Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom : 01.07.2014